MENY
search
Du er her: Nyheiter

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett 2018

Selskapsskattesatsen blir redusert ytterlegare til 23 prosent. Eigedomsskatten på maskiner og utstyr for næringslivet blir fjerna. Meirverdiavgifta på ti prosent aukar til tolv prosent.

Ny digital skattemelding skal utviklast og vil gi næringslivet reduserte kostnader.

Kjelde: Regnskap Norge

I forslaget til statsbudsjett 2018 foreslår regjeringen skatte- og avgiftslettelser på tilsammen om lag 3 milliarder kroner. Det viktigste for næringslivet er formodentlig reduksjonen som antagelig kommer i selskapsskattesats og endringene innenfor eiendomsskatt.

Redusert skatt på inntekt 

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Regjeringen foreslår videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33. Skatt på aksjeutbytte i 2017 var 29,76 % (24 % x 1,24) og øker i 2018 til 30,59 % (23 % x 1,33).

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn foreslås redusert for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Samlet marginalskatt for personinntekt mellom 598.050 - 962.050 er foreslått til 43,6 prosent. For inntekter over kr 962.050 er marginalskatten 46,6 prosent.

Regjeringen foreslår videre å øke satsen i minstefradraget i lønn og trygd fra 44 til 45 prosent.

Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten 

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform.

Bunnfradraget i formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.

Regjeringen foreslår flere endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt.

Endringer på avgiftsområdet 

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, foreslås økt fra ti til tolv prosent.

Det fremmes forslag om at vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler differensieres etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Fritaket for elbiler i engangsavgiften foreslås opphevet, men elbiler gis samme vektfradrag som hybridbiler. Dette medfører at bare de aller tyngste elbilene får engangsavgift. Regjeringen foreslår samtidig at elbiler fritas fra omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift. Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018.

Delingsøkonomi, utleie egen bolig

Det er foreslått å fjerne skattefritaket ved korttidsutleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager). I dag er det skattefritt å leie ut hvis man benytter minst halvparten av boligen selv, og inntil kr 20 000 er skattefritt hvis man leier ut hele eller større deler.

Det foreslås et sjablonfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger kr 10 000 skattlegges.

Det skal utredes nærmere om formidlingsselskaper som Air BnB skal rapportere inntektene til de som leier ut gjennom ordningen.

Aksjesparekonto, overgangsregelen forlenges

Overgangsregelen for aksjesparekonto forlenges, slik at børsnoterte aksjer o.l. kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018.

Ny digital skattemelding

Skattedirektoratet vil få 512 millioner for å utvikle en ny digital skattemelding, som blant annet skal gi næringslivet besparelser. Midlene fordeler seg over en utviklingsperiode på tre år, altså fra 2018 til 2021.

Vi vil komme med en omtale av dette temaet i egen nyhet i løpet av dagen. 

Andre forslag 

Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer i skatte- og avgiftsreglene:

  • Ny opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskap innføres. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på 30 000 kroner, som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres.
  • Fradragsreglene for kost og losji endres. Det ene forslaget går ut på at pendlere som har mulighet til å tilberede mat i pendlerboligen, mister retten til fradrag for merutgiftene til kost. I tillegg reduseres de øvrige fradragssatsene for kost med 100 kroner. Regjeringen foreslår også at fradraget for merutgifter til kost og losji i utgangspunktet tidsbegrenses til 24 måneder. Regjeringen mener at to år bør være tilstrekkelig tid til å tilpasse seg.
  • Skatteklasse 2 avvikles
  • Den særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen avvikles
  • Differensierte satser i arbeidsgiveravgiften for transport og energi gjeninnføres
  • Maksimal eiendomsskattesats i innføringsåret reduseres fra 2 til 1 promille. Tilsvarende kan eiendomsskatten heretter økes med maksimalt 1 promille i året, ikke 2.
  • Unntaket i merverdiavgiften for omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner utvides fra tre til fire dagers arrangement.

Nærmere omtale av forslagene finner du i Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2017.

Klikk her for utskriftsvennleg versjonKlikk her for utskriftsvennleg versjon