Forliket om statsbudsjettet for 2018

Selskapsskattesatsen blir redusert ytterlegare til 23 prosent. Eigedomsskatten på maskiner og utstyr (maskinskatten) for næringslivet blir fjerna. 

Maksimalfrådraget for gåver til frivillige organisasjonar aukar til kr 40.000.

Kjelde: Regnskap Norge

Venstre og KrF har inngått budsjettforlik med Regjeringen for 2018. Det viktigste for næringslivet er reduksjonen i selskapsskattesats og fjerning av maskinskatten (eiendomsskatt på verk og bruk).

Redusert skatt på inntekt 

Selskapsskattesatsen har blitt redusert fra 28 prosent i 2013 til 24 prosent i 2017. Det blir en videre reduksjon til 23 prosent i 2018. Dette er i tråd med enigheten om skattereform på Stortinget.

Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte mv. i alminnelig inntekt økes fra 1,24 til 1,33. Skatt på aksjeutbytte i 2017 var 29,76 % (24 % x 1,24) og øker i 2018 til 30,59 % (23 % x 1,33).

Skattesatsen på overskudd i finansnæringen holdes på 25 prosent.

Marginalskattesatsen på lønn blir redusert for de aller fleste, og mest for dem med de laveste inntektene. Samlet marginalskatt for personinntekt mellom 598.050 - 962.050 blir 43,6 prosent. For inntekter over kr 962.050 er marginalskatten 46,6 prosent.

Satsen i minstefradraget i lønn og trygd øker fra 44 til 45 prosent.

Lettelser i formuesskatten og eiendomsskatten 

I 2017 ble det innført en verdsettelsesrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler og tilordnet gjeld. Verdsettelsesrabatten øker til 20 prosent i 2018, i tråd med enigheten om skattereform.

Bunnfradraget i formuesskatten på 1,48 millioner kroner videreføres nominelt.

Det blir fleire endringer i eiendomsskattereglene. Blant annet endres reglene for «verk og bruk» slik at maskiner og tilbehør som hovedregel ikke lenger skal kunne ilegges eiendomsskatt.

Endringer på avgiftsområdet 

Den lave satsen i merverdiavgiften som gjelder tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement, øker fra ti til tolv prosent.

Delingsøkonomi, utleie egen bolig

Skattefritaket ved korttidsutleie av egen bolig (leieforhold under 30 dager) fjernes. I dag er det skattefritt å leie ut hvis man benytter minst halvparten av boligen selv, og inntil kr 20 000 er skattefritt hvis man leier ut hele eller større deler.

Det innføres et sjablonfradrag for kostnader, slik at 85 prosent av inntekten som overstiger kr 10 000 skattlegges.

Det skal utredes nærmere om formidlingsselskaper som Air BnB skal rapportere inntektene til de som leier ut gjennom ordningen.

Aksjesparekonto, overgangsregelen forlenges

Overgangsregelen for aksjesparekonto forlenges, slik at børsnoterte aksjer o.l. kan overføres til aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018.

Ny digital skattemelding

Skattedirektoratet vil få 512 millioner for å utvikle en ny digital skattemelding, som blant annet skal gi næringslivet besparelser. Midlene fordeler seg over en utviklingsperiode på tre år, altså fra 2018 til 2021.

Andre endringer

Nærmere omtale av forslagene finner du i Prop. 1 LS (2017–2018) Skatter, avgifter og toll 2017.