Ny IPS innført, men lønner det seg?

Frå 1. november 2017 er IPS gunstigare enn før. Du får redusert formuesskatten og får 24 % skattefrådrag, men må betale skatt på utbetalingane.

Men det er ikkje lønsamt for alle. Bør du heller velje aksjesparekonto?

Det nye er at skattlegginga av utbetalinga skjer med 24 % skatt, det same som du får frådrag for ved innbetalinga. Beløpsgrensa er vidare heva frå kr 15.000 til kr 40.000 årleg.

Den som betaler formuesskatt frå før, vil kome best ut med den nye ordninga, då sparesaldoen er unntatt formuesskatt. Har du derimot gjeld som du betaler høg rente på, så er den beste sparinga å nedbetale denne gjelda først.

Dersom du døyr før pengane er utbetalt, går resten av pensjonen til arvingane.

Eit godt råd er å velje eit indeksfond, dette er fond som har lågare kostnader enn aktivt forvalta fond. Dersom du ikkje betaler formuesskatt, så forsvinn skattefordelen med IPS ved forvaltningshonorar på over 1,0 prosent. Betaler du formuesskatt, så forsvinn skattefordelen først når forvaltningshonoraret er på over 1,7 prosent. Dersom kostnadene blir høgare enn 0,7 prosent, vil det for mange vere meir fornuftig å spare i ein aksjesparekonto (ASK). Her er pengane ikkje låst på same måte som ved IPS.

På Finansportalen sine nettsider finn du oversikt over IPS-tilbydarar, gebyr, risikoklasser og spareprofilar.
FAKTA OM ASK - AKSJESPAREKONTO

ASK (aksjesparekonto) blei innført 01.09.2017 og gjer det meir attraktivt å spare i aksjar enn tidlegare. 

Overgangsreglar: Du kan flytte aksjane du eig utan å bli skattlagt for verdiauken før 31.12.2018 (utvida frist vedteken).

Les meir om aksjesparekonto (ASK) hos Skatteetaten
FAKTA OM IPS - INDIVIDUELL SPARING TIL PENSJON

IPS gir mulighet til å spare ekstra til pensjon i tillegg til det man får fra arbeidsgiver og folketrygden.

Det er ikke et tak for samlet sparing i ordningen. Den nye ordningen vil gjelde fra inntektsåret 2017.

Individuell pensjonssparing er et supplement til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, som har til formål å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt og sikre livsopphold når en ikke lenger har arbeidsinntekt.

Utbetaling av pensjon kan tidligst starte ved fylte 62 år. Pensjon må utbetales minst til en fyller 80 år og uansett minst i 10 år. Dette gjelder ikke dersom opptjent pensjonskapital er så liten at en med disse kravene til utbetalingstid vil få en årlig utbetaling som er mindre enn om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingstiden kan i slike tilfeller settes ned til det antall år som vil gi en årlig alderspensjon på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Du finner forskriften her.

Finansdepartementets omtale av forskriften.

Les også: Dette må du vite før du velger IPS (Din Side)